Ostre choroby chirurgiczne

Ostre choroby chirurgiczne brzucha stanowią obszerny dział medycyny i, niestety, nie omijają również kobiet w okresie cią­ży, porodu i połogu, stwarzając wiele trudności diagnostycznych i terapeutycznych tak chirurgom, jak i położnikom, którzy nie­jednokrotnie zmuszeni są działać w obrębie nie swojej specjal­ności. Niecodzienne i ciężkie sytuacje występują najczęściej podczas ostrych dyżurów chirurgicznych i położniczych, a w szpi­talach niepełnoprofilowych, w których nie ma możliwości wza­jemnej doraźnej konsultacji chirurgiczno-położniczej, są szcze­gólnie trudne. W szpitalach pełnoprofilowych, gdzie zapewniona jest współpraca obu tych oddziałów, trudności diagnostyczne i terapeutyczne są mniejsze i rozwiązywanie problemów chirurgiczno-położniczych znacznie łatwiejsze.

Mimo wielkich postępów medycyny rozpoznawanie chorób chirurgicznych brzucha w dalszym ciągu należy do zadań naj­bardziej odpowiedzialnych, przy czym trudności rozpoznawcze potęgują się u ciężarnych, rodzących i położnic, a w leczeniu pojawiają się dodatkowe problemy, z którymi na co dzień nie styka się ani chirurg, ani położnik.

Serwis ma na celu podanie wiadomości z zakresu położnictwa najbardziej potrzebnych dla chirurga i podstawo­wych zasad diagnostyki chirurgicznej dla położnika pracującego w przychodni i na oddziale położniczym. Przypomnienie tych wiadomości może być pomocne dla lekarzy obu specjalności w ich codziennej pracy zawodowej.