Archive for the ‘Ostre choroby chirurgiczne brzucha w okresie ciąży’ Category

POWIKŁANIA ZAKRZEPOWO-ZATOROWE

Zakrzepy naczyń krwionośnych powstają przez adhezję przyścienną i agregację elementów morfotycznych krwi, głów­nie płytek krwi, przy równoczesnym wytrącaniu się fibryny z osocza. Fibryna spełnia rolę zespalającą poszczególne mikro­elementy tworzącego się zakrzepu między sobą i ze ścianą na­czynia. W ten sposób powstały zakrzep może doprowadzić do całkowitej niedrożności naczynia i jej następstw, które zależą od kalibru [...]

Powikłania wczesne ogólne

Powikłania moczowe: zastój (retencja moczu) i niewydol­ność nerek z powodu martwicy kanalików nerkowych. Jeżeli po operacji występuje bezmocz, to należy myśleć o uszkodzeniu moczowodów, zatorze lub zakrzepie tętnic nerko­wych, o zatkaniu kamieniem moczowodów, o martwicy kory ne­rek, ostrym kłębkowym zapaleniu nerek. Należy natychmiast przeprowadzić badania diagnostyczne polegające na wykonaniu chromocystoskopii, urografii i cewnikowaniu moczowodów oraz [...]

Powikłania natychmiastowe

Powikłania miejscowe: krwawienie ? zależnie od intensyw­ności może wymagać natychmiastowego opanowania drogą ope­racyjną. Powikłania ogólne: ostra niedrożność dróg oddechowych, za­chłyśnięcie się wymiocinami. Powikłania wczesne (2?21 dzień po operacji) Powikłania wczesne miejscowe. Niedrożność porażenna je­lit ? patrz niedrożność jelit. Zakażenie rany pooperacyjnej. Jeżeli chora zaczyna gorącz­kować w 4?6 dniu po operacji, to przyczyny gorączki należy szukać [...]

NAJCZĘSTSZE POWIKŁANIA OKRESU POOPERACYJNEGO

Większość powikłań pooperacyjnych jest taka sama, jak u ko­biet poza ciążą. Jednakże zmiany ciążowe, akcja porodowa, po­łóg stwarzają dodatkowe sytuacje, w których obserwuje się odmienność powikłań pooperacyjnych. Zwiększone ukrwienie narządów miednicy mniejszej i przekrwienie narządów odleg­łych stwarzają ryzyko krwawienia śród operacyjnego i trudności w wykonaniu hemostazy. Obnażone powierzchnie w jamie brzusznej po operacjach chirurgicznych stanowią [...]

Mocznica

W razie wystąpienia mocznicy w przebiegu ostrej lub prze­wlekłej niewydolności nerek (ostre zapalenia nerek, w nadciś­nieniu złośliwym, w gruźlicy nerek, w wodonerczu, w zwyrod­nieniu torbielowatym) mogą pojawić się ostre bóle brzucha z ob­jawami niedrożności, sugerując ostrą chorobę jamy brzusznej (ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, ostra niedrożność jelit, przedziurawienie wrzodu żołądka lub dwunastnicy, ostre zapa­lenie pęcherzyka żółciowego). [...]

Choroba reumatyczna

W swoim przebiegu może spowodować silne bóle brzucha su­gerujące rozlane zapalenie otrzewnej pochodzenia bakteryjnego. Wraz z bólami zwykle współistnieją typowe objawy dla choro­by gośćcowej: bóle i obrzęk stawów, zmiany w sercu, wysoka ciepłota ciała oraz przyspieszenie opadania krwinek. W przypad­ku, w którym bóle brzucha są jednym z pierwszych objawów choroby, rozpoznanie jest trudne i ewentualna [...]

Samoistne uszkodzenie mięśni prostych brzucha

Uszkodzenie to może wystąpić u sportowców na skutek znacz­nego wysiłku fizycznego, u ludzi starych w następstwie pęknię­cia miażdżycowo zmienionej tętnicy nabrzusznej dolnej, może też zdarzyć się podczas ciąży oraz jako powikłanie w przebiegu chorób zakaźnych. Ból występuje nagle, stwierdza się deskowate napięcie jednego z mięśni prostych, czasami można wyczuć guz W powłokach. Dokładny wywiad, badanie [...]

Zapalenie guzkowe okolotętnicze

Jest to choroba o nie wyjaśnionej dotąd patogenezie, prawdo­podobnie spowodowana nadmierną reakcją ustroju na zakażenie bakteryjne lub na leki (sulfonamidy, tiouracyl, jod, witamina B). Dotyczy ona małych i średnich naczyń, w których dochodzi do ograniczenia lub zamknięcia światła tętnic i do powstania zato­rów. Zmiany naczyniowe mogą być wieloogniskowe i, jeżeli obejmują naczynia poszczególnych narządów jamy [...]

Odma samoistna

Przy istniejących zrostach między płucem a przeponą w samo­istnej odmie występują bóle w nadbrzuszu, niekiedy nawet ostre objawy brzuszne. Bóle nasilają się przy wdechu, przy oddychaniu brzuchem bóle słabną. Chory odczuwa duszność. Klatka piersio­wa po stronie chorej jest nieruchoma. Opukowo stwierdza się odgłos bębenkowy po stronie chorej. Osłuchowo ? szmer pęche­rzyków jest zniesiony. Rozpoznanie ustala [...]

Zapalenie płuc i opłucnej

Zapalenie płuc i opłucnej nie sprawia większych trudności roz­poznawczych, jeśli objawy są typowe. Trudności występują wów­czas, gdy ból zamiast w klatce piersiowej umiejscowiony jest w jamie brzusznej. Zdarza się to wówczas, gdy ognisko zapalne znajduje się w dolnych płatach płuc, przykręgosłupowo, przecho­dząc na opłucną, oraz w zapaleniu opłucnej przeponowej; wyjąt­kowo ognisko zapalne może znajdować się [...]