Archive for the ‘Pwikłania w okresie ciąży’ Category

KRWAWIENIE W PÓŹNEJ CIĄŻY

Krwawienia maciczne w drugiej połowie ciąży stwarzają dla matki i dziecka zagrożenie życia i niezależnie od sytuacji chi­rurgicznej wymagają szybkiej decyzji i natychmiastowego le­czenia. Łożysko przodujące i przedwczesne, odklejenie łożyska prawidłowo usadowionego zmuszają do interwencji położniczej, polegającej na opróżnieniu jamy macicy w celu wstrzymania krwotoku bez względu na sytuację chirurgiczną. W tej ciężkiej patologii położniczej [...]

Poród jako powikłanie choroby chirurgicznej po pęknięciu pęcherza płodowego

Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego i odejście wód płodowych w przebiegu choroby chirurgicznej lub w przebiegu pooperacyjnym pogarsza sytuację krytyczną matki i płodu. Ze względu na grożące zakażenie obowiązkowe jest profilaktyczne podawanie penicyliny. Przy obfitszym odejściu wód, tendencji do retrakcji macicy, przy zdolnym do życia płodzie, wchodzi w rachubę rozwiązanie ciężarnej, oczywiście z uwzględnieniem istniejącej choroby [...]

Poród jako powikłanie choroby chirurgicznej

W chorobach chirurgicznych ciężarnych, szczególnie w przy­padkach, gdy płód jest biologicznie dojrzały i zdolny do życia pozamacicznego, jest oczywiste, że postępowanie chirurga po­winno uwzględnić również losy dziecka. Zagrożenie wewnątrz- maciczną zamartwicą objawia się przede wszystkim zmianami w tętnie płodu. Tętno poniżej 120 i powyżej 160/min., utrzymu­jące się przynajmniej przez kilka minut, świadczy o zagrażającej zamartwicy [...]

Poród przedwczesny zagrażający

Zagrożenie ciąży i poród przedwczesny (pomijając przyczyny natury położniczej) może nastąpić w związku z chorobą, z po­wodu której ciężarna była operowana, i z urazem operacyjnym. Rozpoznanie porodu zagrażającego: wzmożone napięcie macicy, stawianie się macicy, niekiedy macica staje się „twarda jak kamień”. Ciężarna może odczuwać nieregularne, opasujące bóle podbrzusza wywołane skurczami macicy. Badanie we wzier­niku pochwowym [...]

Leki szkodliwe dla ciąży

Zagrożenie ciąży może nastąpić wskutek podawania ciężarnej leków szkodliwych dla ciąży. Jako zasadę należy przyjąć, że każdy lek wprowadzony do ustroju ciężarnej przechodzi w mniej­szym lub większym stopniu do krążenia maciczno-płodowego, przy czym na skutek niedojrzałości enzymatycznej płodu (brak zdolności odtruwania) działanie leków na płód jest intensyw­niejsze. Lista leków, których nie powinno się używać w [...]

Poronienie jako powikłanie okresu pooperacyjnego

Poronienie zagrażające (abortus imminens). Choroba kobiety ciężarnej może stworzyć większe lub mniejsze zagrożenie dla ciąży, a ostra choroba chirurgiczna brzucha stwarza zagrożenie dodatkowe, wynikające z zabiegu operacyjnego. Jest zasadą, że chora w wieku rozrodczym w czasie obserwacji klinicznej na oddziale chirurgicznym powinna być zbadana ginekologicznie w celu wyłączenia ciąży. Przestrzeganie tej zasady daje możli­wość uniknięcia [...]

Wczesne zatrucia ciążowe a choroby narządów jamy brzusznej

Wczesne zatrucia ciążowe (gestozy) mają znaczenie dla chirur­ga dlatego, że mogą maskować, oczywiście w przypadkach krań­cowych, istniejącą chorobę organiczną, opóźniając właściwe roz­poznanie i leczenie. Wymioty ciężarnych są we wczesnej ciąży zjawi­skiem prawie codziennym i w niektórych chorobach narządów jamy brzusznej mogą prowadzić do opóźnienia rozpoznania, a na­wet przeoczenia ostrej choroby brzucha. Przedziurawienie wrzo­du żołądka lub [...]

Zwiększona dynamika procesu zapalnego w okresie ciąży

Zachorowalność kobiet w okresie ciąży na ostre choroby na­rządów jamy brzusznej nie jest większa niż poza ciążą, jednak proces zapalny u kobiety ciężarnej ma większą dynamikę, a ob­jawy otrzewnowe w zaawansowanej ciąży są często niewyraźne, zamaskowane i nietypowo zlokalizowane. Poza tym ustrój obar­czony ciążą, nawet fizjologiczną, jest mniej wydolny, w przypad­kach zaś ciąży patologicznej ? [...]

Zmiany krzepliwości krwi ciężarnych i położnic

Stan fizjologicznej nadkrzepliwości. W okresie ciąży docho­dzi do wzrostu poziomu fibrynogenu z 200?400 mg do 500? 600 mg w 100 ml osocza i niektórych czynników krzepnięcia, co stwarza stan fizjologicznej nadkrzepliwości. W związku ze zwięk­szoną lepkością krwi, uszkodzeniem ścian naczyń na tle opera­cyjnym lub zapalnym oraz zwolnieniem prądu krwi w okresie pooperacyjnego bezruchu, występuje u [...]

Zmiany ilościowe i jakościowe we krwi kobiety ciężarnej

W przebiegu fizjologicznej ciąży powstają zmiany ilościowe i jakościowe we krwi. Ogólna objętość krwi wzrasta o około 30% (hiperwolemia ciążowa) z powodu zwięk­szonej ilości osocza przy zachowanej prawidłowo bezwzględnej liczbie składników morfotycznych. W związku z tym zjawiskiem przyjęło się wyrażenie, że w ciąży krew jest ?rozwodniona”, a niektóre wartości badanej krwi w czasie ciąży są [...]