Archive for the ‘Sprawy intymne’ Category

Edukacja seksualna

Nauczycielowi w szkole może być czasami trudno mówić o różnych sprawach związa­nych z seksem. Bardzo przydatna jest wów­czas fachowa pomoc lekarza, który wspólnie z nauczycielem poprowadzi lekcję. Gineko­log mówi bowiem o tych sprawach bez za­kłopotania oraz ma większą i bardziej pro­fesjonalną wiedzę na tematy ginekologiczne i seksuologiczne. Szczególnie dobrym tematem do takiej współpracy będzie wytłumaczenie [...]

Dyspaurenia

Bolesność w trakcie stosunku płciowego, czyli dyspaurenia, może być powierzchowna lub głęboka. Dyspaurenia powierzchowna i ból w okolicy wejścia do pochwy są w więk­szości przypadków spowodowane złą tech­niką seksualną. Kobieta przed stosunkiem nie jest dostatecznie pobudzona, co pro­wadzi do braku nawilżenia ścian pochwy i powoduje mikrourazy błony śluzowej pod­czas ruchów frykcyjnych. W tych przypad­kach wskazana [...]

Problemy seksualne

Problemy natury seksualnej i obawa, że współżycie nie będzie satysfakcjonujące .są często przyczyną wizyty u ginekologa dziecięcego, chociaż pacjenci rzadko mówią o tym otwarcie. Doświadczony lekarz intu­icyjnie wyczuwa kiedy te problemy mają miejsce i ukierunkowuje wywiad za pomocą kilku pytań starając się uzyskać zaufanie pa­cjentki. Odpowiedni dobór słów, bardziej niż w innych przypadkach, powinien być [...]

Ciąża u młodocianych

Aktywność seksualna wśród nastolatków gwałtownie wzrosła od lat 60-tych i według ostatnich doniesień około połowa szesnasto­latek rozpoczyna już życie płciowe. Najczę­ściej pierwszy stosunek odbywa się bez ja­kiejkolwiek kontroli i zabezpieczenia. Zaj­ście w ciążę wywołuje wówczas poważne kon­sekwencje natury medycznej, socjologicznej i psychologicznej. Jeżeli młoda dziewczyna zdecyduje się utrzymać ciążę jest bardziej, niż kobieta do­rosła narażona [...]

Antykoncepcja po stosunku

W tzw. bezpiecznym okresie przy natural­nej metodzie antykoncepcji, w regularnym 28-dniowym cyklu miesięcznym, powinno się unikać stosunków między 9 a 16 dniem. Me­toda ta nie wymaga żadnych zabiegów, nie wywołuje objawów ubocznych i rozkłada od­powiedzialność za macierzyństwo na obojga partnerów. Jednak ten sposób zapobiegania ciąży jest trudny do stosowania, szczególnie u osób młodych, które często [...]

Inne metody antykoncepcji

Gąbki i tampony najprawdopodobniej nie mają szerszego zastosowania. Stwarzają one bowiem trudności związane z odpowiednim założeniem oraz usunięciem i charakteryzują się małą skutecznością. Stosunek przerywany praktykowany jest przez wiele młodych par w czasie pierw­szych doświadczeń seksualnych. W porów­naniu z innymi, metoda ta nie wymaga żad­nego przygotowania. Ponadto, nie wywołuje objawów ubocznych i sprawia, że mężczyzna [...]

Wady antykoncepcji doustnej

Subiektywne objawy uboczne, które ma­nifestują się bólami głowy i napięciem piersi występują częściej przy stosowaniu table­tek o profilu estrogenowym. Zmiany nastroju pojawiają się natomiast przy tabletkach za­wierających przewagę gestagenów. Zaburzenia metaboliczne wynikające ze stosowania środków w kombinowanej anty­koncepcji doustnej są niewielkie. Jednak ta­bletki te przepisuje się dużej grupie kobiet i należy pamiętać o możliwości takich [...]

Antykoncepcja

Najwyższa płodność u kobiet występuje około 20 roku życia. Dzisiejsza młodzież za swoje prawo uważa dostępność do efektyw­nych środków zapobiegających niepożąda­nej ciąży, odpowiednią edukację i akcepta­cję społeczną. Chociaż edukacja seksualna ma niewątpliwy korzystny wpływ, liczba le­galnych przerwań ciąży w Szwecji w ciągu ostatnich lat utrzymywała się na poziomie około 30 tys. rocznie. W latach 80-tych [...]

Nowotwory

Nowotwory narządu rodnego występują rzadko u młodych kobiet. W przypadku, kiedy podejrzewamy chorobę nowotworową pacjentka winna być skierowana do gineko­loga specjalisty. O guzach hormonalnie czynnych wspo­mniałem w rozdziałach ?Przedwczesne i opóźnione dojrzewanie płciowe”, ?Hirsutyzm i trądzik”, a o guzach piersi w rozdziale ?Problemy gruczołów piersiowych”. Złośliwe guzy jajnika występują rzadko u młodocianych, jednakże czasami możemy [...]

Wady rozwojowe narządu rodnego

Wady wrodzone narządu rodnego po­wstają wskutek defektów rozwoju przewo­dów kołośródnerczowych (Mullera) pod po­stacią agenezji przewodów płciowych lub nieprawidłowości w scalaniu tkanek lub ich kanalizacji. Jest to związane z wpływem czynników szkodliwych działających na płód w okresie jego organogenezy. Nieprawidło­wości rozwoju narządu rodnego mogą dać różne odmiany wad rozwojowych od zwy­kłego zarośnięcia błony dziewiczej w poje­dynczym [...]