Archive for the ‘Sprawy intymne’ Category

Infekcje przenoszone drogą płciową

Chlamydia trachomatis jest wewnątrzko­mórkowym mikroorganizmem wywołującym chlamydiozę. Tę typową dla wieku młodzień­czego infekcję częściej spotyka się u kobiet, niż u mężczyzn. Około 2/3 pacjentów ma poniżej 25 lat. Na schorzenie to choruje na przykład w Szwecji od 10 do 20% pacjen­tek oddziału ginekologii dziecięcej. W około 30% przypadków infekcja przebiega bezobjawowo, a przypadki objawowe charakteryzują [...]

Upławy i stany zapalne

Często przyczyną wizyt w gabinecie gi­nekologicznym są upławy i stany zapalne pochwy. Zapalenie pochwy i sromu (vu­lvovaginitis) z zaburzeniami biocenozy po­chwy występuje u nastolatek często mimo, że błona śluzowa pod wpływem estrogenów staje się bardziej oporna na działanie bakte­rii i wirusów, niż przed dojrzewaniem. Naj­bardziej narażona na infekcje, przenoszone drogą płciową, jest młodociana pacjentka, która [...]

Problemy gruczołów piersiowych

W klinice ginekologii wieku rozwojowego często mamy do czynienia z dziewczynkami szukającymi porady w związku ze zmia­nami w gruczołach piersiowych. Dodatkowe brodawki sutkowe lub dodatkowe gruczoły piersiowe, które pojawiają się równocześnie z normalnym rozwojem sutków nie wyma­gają żadnego działania oprócz poprawienia pacjentce samopoczucia. Asymetryczny rozwój oraz tkliwość pod­czas pierwszej fazy rozwojowej i przed mie­siączką mogą [...]

Prawidłowa produkcja androgenów

W prawidłowym cyklu miesięcznym pra­wie nigdy nie występuje zwiększona pro­dukcja hormonów androgennych. Przyczyny hirsutyzmu i trądziku z prawidłową produkcją androgenów Dziedziczny oraz fizjologiczny hirsutyzm i trądzik, tak samo jak niektóre zmiany po­wodowane przez leki, występują dość czę­sto. W dodatku objawy te pojawiają się w niektórych schorzeniach endokrynologicz­nych i wrodzonych jak i chorobach ośrod­kowego układu nerwowego. [...]

Hirsutyzm i trądzik

Wiele młodych pacjentek ma kłopoty z trądzikiem i hirsutyzmem, czyli nadmier­nym owłosieniem, odpowiadającym typo­wemu owłosieniu męskiemu. Jest to zarówno problem medyczny jak i kosmetyczny. Pa­cjentka martwi się nie tylko swoim wyglądem ale również ewentualnymi zaburzeniami hor­monalnymi, które mogą mieć wpływ na jej orientację seksualną i ewentualny brak po­tomstwa. Nadmierne owłosienie razem z trą­dzikiem wynikają często [...]

Brak krwawienia miesięcznego

Oligomenorrhea, czyli rzadkie miesiączki (przerwy dłuższe niż 42 dni) i wtórny brak krwawienia miesięcznego (przerwy dłuższe niż 1-2 lata) są częstymi zjawiskami towarzy­szącymi dojrzewaniu. Przyczyny tych zabu­rzeń mogą być zlokalizowane w podwzgórzu, przysadce, jajniku lub macicy. Inne zaburze­nia hormonalne lub choroby ogólnoustrojowe mogą także prowadzić do wtórnego braku miesiączki. Jeżeli wcześniej krwawienia miesięczne były prawidłowe, [...]

Zaburzenia miesiączkowania

Zaburzenia miesiączkowania są podstawo­wym problemem w ginekologii wieku mło­dzieńczego. Szczegółowe zebranie wywiadu i badanie w większości przypadków pozwa­lają na ustalenie przyczyny. Czasami należy jednak wykonać test ciążowy, żeby wyklu­czyć ciążę wewnątrz lub pozamaciczną. Krwawienia młodocianych W pierwszych latach po menarche poja­wia się często zespół zaburzeń czynnościo­wych znanych Jod nazwą krwawienia mło­docianych – metrorrhagia juvenilis. Mają [...]

Przedwczesne i opóźnione dojrzewanie płciowe

Pierwsze krwawienie miesięczne nie po­winno pojawić się wcześniej niż przed dzie­siątym i nie później niż po 16 roku ży­cia. W fizjologicznym procesie dojrzewa­nia uważa się również, że pokwitaniowy skok wzrostu nie może wystąpić przed 9,5 i nie później niż 14,5. Drugie stadium roz­woju piersi i owłosienia łonowego ma miej­sce między 8,5 i 12,5 laty. Różnica [...]

Psychologia okresu pokwitania dziewcząt

Podczas okresu dojrzewania dziewczyna przechodzi etap od dziecka związanego z ro­dzicami do niezależnego, dorosłego czło­wieka, zdolnego odpowiadać za własne życie. Proces dojrzewania psychologicznego jest zwykle podzielony na trzy fazy: Faza wczesnego dojrzewania, która rozpo­czyna się około 12 i kończy się po 14 roku życia, jest okresem intensywnych reakcji or­ganizmu na zmiany somatyczne i hormo­nalne. Postawa [...]

Fizyczne zmiany okresu pokwitania

Przyśpieszony wzrost ciała podczas po­kwitania zależy od zmian jakie zachodzą w produkcji hormonów, a przede wszyst­kim zwiększonego wydzielania estrogenów. Zjawisko skoku pokwitaniowego występuje zwykle w wieku 9,5-14,5 lat. Kiedy po­ziom krążących estrogenów osiąga odpo­wiednio wysokie wartości i dziewczynka do­staje pierwszego krwawienia miesięcznego, jej wzrost ulega zahamowaniu. Estrogeny bowiem zwalniają wzrost kości długich. Średni przyrost wzrostu [...]