Archive for the ‘Znieczulenie ciężarne’ Category

Nietoksyczne dotchawicze znieczulenie ogólne

Najbezpieczniejszym środkiem znieczulenia ogólnego, który nie wykazuje ujemnego wpływu na matkę i płód, jest podtlenek azotu. Stosując ten środek z równoczesnym zwiotczeniem mięśni szkieletowych, można w pełni wykorzystać jego analgetyczne działanie, dające się ponadto zwiększyć przez zastosowanie sil­nie, a krótko działających środków przeciwbólowych oraz hiperwentylacji. Po zniesieniu świadomości chorej dożylnym wstrzyknięciem tiopentonu w dawce nie [...]

Znieczulenie dożylne do krótkotrwałych zabiegów operacyjnych

Pamiętając o niebezpiecznych powikłaniach w postaci wy­miotów i zaciekania treści pokarmowej u ciężarnych, należy bardzo ostrożnie ustalać wskazania do znieczulenia dożylnego bez intubacji chorej. Warunkiem, który musi być bezwzględnie przestrzegany jest 6-godzinne wstrzymanie się chorej od przyj­mowania pokarmów płynnych i stałych. Anestezjolog przystę­pując do znieczulenia musi mieć przygotowany aparat do znie­czulenia, sprawny ssak, sprzęt do [...]

Premedykacja

Najkorzystniejsze, biorąc pod uwagę cel premedykacji, jest domięśniowe wstrzyknięcie leków na 30?60 min przed przy­stąpieniem do właściwego znieczulenia. Należy dążyć do speł­nienia tego warunku ze względu na konieczność ochrony psychi­ki matki i uspokojenie jej przed operacją. W premedykacji dro­gą domięśniową dobrze spełniają swoje zadanie leki uspokaja­jące i neuroleptoanalgetyczne. Niemniej, we wszystkich nagłych sytuacjach wskazane jest [...]

Znieczulenie

Nasza wiedza dotycząca bezpośredniego lub pośredniego wpływu środków anestetycznych na rozwijający się płód i cię­żarną macicę jest nadal niepełna, a często także kontrowersyjna. Nie ma tylko wątpliwości co do warunków, jakie powinno speł­niać znieczulenie ciężarnej. Warunki te można ująć w nastę­pujących punktach: a)   znieczulenie powinno być bezpieczne dla matki i płodu, b)   powinno zapewniać zniesienie [...]

Zmiany fizjologiczne w ciąży

Już od wczesnych tygodni ciąży narastają w organizmie ko­biety zmiany związane z przestrojeniem hormonalnym związa­nym ze wzrostem poziomu sterydów łożyskowych oraz obecno­ścią szybko powiększającej się macicy w jamie otrzewnej. Na­stępstwa układowe i narządowe tych zmian zostały omówione w osobnym rozdziale, a na podkreślenie z punktu widzenia po­stępowania anestezjologicznego zasługują zmiany fizjologiczne w zakresie: ?    gospodarki [...]

Niedobór krwi krążącej

Konieczność nagłej interwencji chirurgicznej z powodu krwa­wienia u kobiety ciężarnej zachodzi najczęściej w przypadkach krwotoków łożyskowych. Zdarza się jednak, że przyczyną są ostre choroby jamy brzusznej albo uraz. Anestezjolog oceniając niebezpieczeństwo związane z następstwami krwotoku powinien wziąć pod uwagę nie tylko ilość utraconej krwi, lecz także wiek, wagę i wzrost chorej oraz wyjściowy (przed krwotokiem) [...]

Niedobór wody i elektrolitów

W ostrych chorobach chirurgicznych oraz w następstwie ura­zów najczęściej ma się do czynienia z mieszanym niedoborem wody i elektrolitów, przede wszystkim sodu, potasu i chlorków. Równie ważne są zaburzenia przepływu tkankowego i zaburze­nia w mikrokrążeniu, które są przyczyną trudnych do leczenia metabolicznych następstw odwodnienia. Niedobór wody zawsze pociąga za sobą zaburzenia w stężeniu elektrolitów, co [...]

ZNIECZULENIE CIĘŻARNE

Znieczulenie kobiety ciężarnej w przypadku konieczności wy­konania zabiegu chirurgicznego powinno uwzględnić wpływ środków znieczulających na jajo płodowe i w ciążach później­szych na płód. Jeśli niniejszy rozdział wyjaśni chociażby nie­które wątpliwości trapiące anestezjologów i jednocześnie udzieli wskazówek, jak postępować oraz prowadzić znieczulenie u cho­rych w ciąży, będzie to zgodne z zamierzeniami. Wiadomo, że najlepszym okresem do [...]