Choroba reumatyczna

W swoim przebiegu może spowodować silne bóle brzucha su­gerujące rozlane zapalenie otrzewnej pochodzenia bakteryjnego. Wraz z bólami zwykle współistnieją typowe objawy dla choro­by gośćcowej: bóle i obrzęk stawów, zmiany w sercu, wysoka ciepłota ciała oraz przyspieszenie opadania krwinek. W przypad­ku, w którym bóle brzucha są jednym z pierwszych objawów choroby, rozpoznanie jest trudne i ewentualna interwencja chi­rurgiczna pogarsza przebieg choroby. Należy pamiętać jednak, że chory w przebiegu infekcji reumatycznej może mieć również ostre zapalenia wyrostka robaczkowego, niedrożność lub prze­dziurawiony wrzód żołądka, zwłaszcza przy stosowanym leczeniu kortykosterydami.

Kolka nerkowa i moczowodowa

Choroba ta jest najczęściej spowodowana kamicą dróg moczo­wych, rzadziej zagięciem moczowodu w następstwie ruchomej nerki, dodatkowym naczyniem łub zamknięciem jego światła przez skrzep.

W kolce nerkowej ostry ból zaczyna się nagle w typowy spo­sób w okolicy lędźwiowej, promieniuje często do pachwiny a na­wet do warg sromowych. Bólom może towarzyszyć częste parcie na pęcherz moczowy. W zależności od położenia kamienia może być częste i bolesne oddawanie moczu w małych ilościach, krwinkomocz lub krwiomocz.

Objawy kliniczne. Chora jest bardzo niespokojna, często wi­je się z bólu. Ciepłota nie jest charakterystyczna, tętno odpo­wiednie do temperatury. Zwykle nie stwierdza się objawów otrzewnowych, natomiast nierzadko przy dłużej utrzymującym się napadzie kołki obserwuje się objawy niedrożności porażen­nej. Wstrząsanie okolicy lędźwiowej bywa zwykle bolesne, rów­nież obserwuje się wzmożone napięcie mięśni lędźwiowych. Je­żeli długotrwała kolka doprowadzi do. zmian zapalnych w są­siedztwie moczowodu, wówczas stwierdza się również objawy otrzewnowe. Proces toczący się po stronie prawej może sugero­wać ostre zapalenie wyrostka robaczkowego. Leukocytoza zwy­kle nie jest podwyższona.

Badanie rentgenowskie. Na zdjęciu przeglądowym jamy brzusz­nej obserwuje się zwykle w okolicy chorej nerki odcinkowe rozdęcie jelita grubego, cienkiego lub obu łącznie. Niekiedy mo­że się uwidocznić złóg. Nerka bywa zwykle powiększona. Wska­zane jest wykonanie urografii, ciąża jednak jest przeciwwskaza­niem do diagnostycznych badań rtg. Warunkiem zastosowania środków przeciwbólowych jest wyłączenie ostrej choroby jamy brzusznej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.