Ostre z.w.r. w drugiej połowie ciąży

Wszyscy klinicyści zgodnie twierdzą, że im ciąża jest bardziej zaawansowana, tym możliwość popełnienia błędu diagnostycz­nego jest większa. Należy podkreślić, że śmiertelność kobiet w ostatnim miesiącu ciąży w ostrym z.w.r. osiąga 30% i ten wysoki odsetek śmiertelności trwa nieprzerwanie od 40 lat. W końcu ciąży wyrostek może znaleźć się w pobliżu prawej nerki i pęcherzyka żółciowego. Objawy otrzewnowe są zamasko­wane przez wielką macicę, która wypełnia całą przednią prze­strzeń jamy brzusznej, wobec czego bardzo często rozpoznanie z.w.r. stawia się na podstawie takich objawów, jak: ból w pra­wym podbrzuszu i śródbrzuszu, tętno przyspieszone niewspół­miernie w stosunku do ciepłoty ciała, wysychanie języka, wstrzymanie gazów i wymioty. Często rozpoznanie ustala się dopiero wówczas, gdy doszło już do przedziurawienia wyrostka. Odróżnienie ostrego zapalenia wyrostka od ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego może być często niemożliwe, są to jed­nak przypadki nadzwyczaj rzadkie i rozpoznawane podczas laparotomii. Przeważa pogląd, że przy podejrzeniu ostrego z.w.r. lepiej jest zdecydować się na próbne otwarcie brzucha, niż czekać na wystąpienie niewątpliwych objawów klinicznych, któ­re mogą pojawić się równocześnie z przedziurawieniem wyrost­ka. Najczęstszym źródłem pomyłek diagnostycznych jest ostre z.w.r. w położeniu zakątniczym i zaotrzewnowym. Pierwsze obja­wy sugerują ostre zapalenie prawostronnej miedniczki nerkowej i kierują leczenie na niewłaściwą drogę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.