PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO W OKRESIE CIĄŻY

U kobiet ciężarnych stosunkowo często obserwuje się objawy przewlekłego z.w.r. Jak wiadomo, ostre z.w.r. może się cofnąć, pozostawiając w następstwie mniejsze lub większe zrosty w oko­licy kątniczo-krętniczej, w które zazwyczaj wciągnięte są rów­nież prawe przydatki. Przebyte kiedyś, jeszcze może w dzieciń­stwie, zapalenie wyrostka może przejść w stan zapalenia prze­wlekłego, które później w okresie ciąży stwarza szereg kło­potliwych sytuacji. Większe zrosty i związane z tym dolegliwości występują po przebytym nacieku okołowyrostkowym. W gine­kologii spotyka się odwyrostkowe zapalenie przydatków. Zaka­żenie przechodzi per cotinuitatem z wyrostka na prawe przy­datki, które reagują zapaleniem. W takich przypadkach podczas appendektomii można zaobserwować przekrwienie i obrzęk prawych przydatków, które po usunięciu źródła zakażenia, tj. wyrostka, zazwyczaj ulegają wyleczeniu lub przechodzą w stan przewlekłego zapalenia. Procesu odwrotnego, tzn. zakażenia i zapalenia wyrostka od przydatków praktycznie nie spotyka się. Znane jest zjawisko, że wycięcie zapalnie zmienionego wy­rostka może usunąć niepłodność.

Objawem przewlekłego z.w.r. u kobiet ciężarnych są okreso­we bóle w prawym dole biodrowym, związane z naciąganiem zrostów, które powstały po przebytym przed ciążą zapaleniu. Badaniem palpacyjnym stwierdza się bolesność uciskową w punkcie Mac Burneya, bez zaznaczonych objawów otrzewno­wych. Jeżeli w przewlekłych z.w.r. pojawiają się objawy otrzew­nowe, to znaczy, że zapalenie przewlekłe uległo zaostrzeniu i może przejść w zapalenie ostre.

Rozpoznanie ustala się po badaniu ginekologicznym, które ma na celu wyłączenie przede wszystkim zmian niezapalnych w prawych przydatkach (torbiel, guz jajnika). Kobiety z prze­wlekłym z.w.r. w okresie ciąży powinny być hospitalizowane, istnieje bowiem możliwość zaostrzenia zapalenia i przejścia w stan ostry. Wykonanie w przypadkach przewlekłego zapale­nia wycięcia wyrostka nie stanowi w dzisiejszej dobie większe­go ryzyka. W okresie 25 lat wykonano około 40 takich operacji na oddziale chirurgicznym i ginekologiczno-położniczym Szpitala na Solcu i po żadnej z nich nie zaobserwowano powikłań zarów­no u, matki, jak i u płodu. Do takich zabiegów przystępuje się planowo, po wykonaniu badań informujących o stanie i rozwoju ciąży (ocena cytohormonalna, serologiczna próba ciążowa): W poronieniu zagrażającym lepiej nie operować i, jeśli to możli­we, operację odroczyć. Przypadki zapalenia przewlekłego, które uległy zaostrzeniu (appendicitis chionica exacerbata) traktuje się jak ostre zapalenie wyrostka, tj. operuje się wcześnie. Najbar­dziej słusznym stanowiskiem jednak jest usuwanie u kobiet w wieku rozrodczym przewlekle zmienionego wyrostka jeszcze w okresie przedciążowym w celu uniknięcia powikłań wyrostko­wych w okresie przyszłej ciąży i połogu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.