RZEKOMO OSTRE CHOROBY NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ

Bóle brzucha są częstym objawem towarzyszącym różnym cho­robom zarówno chirurgicznym, jak i internistycznym. Lekarz udzielający pomocy powinien przede wszystkim ocenić czy pa­cjent wymaga leczenia operacyjnego. Poza objawem zasadniczym, jakim jest ból brzucha, należy szczegółowo rozpatrzyć wszystkie inne objawy i dokładnie zebrać wywiad chorobowy ażeby unik­nąć pomyłki i interweniować operacyjnie wtedy, gdy zaistnieją wskazania do otwarcia jamy brzusznej.

Ostre zatrucie pokarmowe i ostry nieżyt przewodu pokarmowego

Błąd dietetyczny, nadużycie alkoholu mogą doprowadzić do ostrego nieżytu przewodu pokarmowego o przebiegu na ogół niezbyt ciężkim. Cięższe objawy ogólne wywołane są spoży­ciem pokarmów zakażonych drobnoustrojami. Zatrucia pokarmo­we mają często charakter grupowy, dlatego też ważny jest wy­wiad dotyczący stanu zdrowia otoczenia pacjenta.

Objawy ostrego nieżytu przewodu pokarmowego występują zwykle w ciągu kilku do kilkunastu godzin. Choroba rozpoczyna się na ogół nudnościami, po których występują silne wymioty, następnie rozlane bóle brzucha (odwrotna kolejność niż w zapa­leniu wyrostka robaczkowego). W przypadku ciężkiego zatrucia pokarmowego obserwuje się ponadto objawy ogólne: podwyż­szona ciepłota ciała, znaczne osłabienie, spadek ciśnienia krwi aż do granic nie oznaczalnych. Bóle brzucha mają charakter kolki z okresowymi remisjami, przypominają bóle w ostrej niedroż­ności jelit przy równocześnie występującej biegunce i bolesnym parciu na odbytnicę. Biegunka przemawia raczej przeciwko cho­robom chirurgicznym. Choroba nie leczona doprowadza do znacz­nego odwodnienia i utraty elektrolitów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.