Zapalenie żółciowe otrzewnej bez przedziurawienia dróg żółciowych

Zapalenie otrzewnej spowodowane jest przez przesączającą się do jamy otrzewnej żółć, która przechodzi przez nie przerwa­ną, jednakże chorobowo zmienioną na skutek trawiennego dzia­łania soku trzustkowego ścianę pęcherzyka lub pozawątrobowych dróg żółciowych. Sok trzustkowy przedostaje się do dróg żółciowych i pęcherzyka w wyniku przeszkody w odpływie żół­ci i soku trzustkowego do dwunastnicy (kamień w brodawce lub skurcz zwieracza bańki wątrobowo-dwunastniczej). Zastój żółci i zakażenie dróg żółciowych sprzyja wystąpieniu choroby. Nagromadzone zaczyny trzustkowe, uczynnione w zakażonym środowisku, powodują nadtrawienie ściany pęcherzyka i dróg żółciowych. Dochodzi do przesączania zawartości pęcherzyka przez pozornie nie zmienioną ścianę (drobne ogniska martwicze w błonie śluzowej), w jamie brzusznej tworzy się wysięk. Jeżeli proces toczy się w głównym przewodzie żółciowym, w przy­padku nadtrawienia jego ściany przednie”j żółć przedostaje się do wolnej jamy otrzewnej, natomiast uszkodzenie ściany tylnej powoduje przedostawanie się żółci do przestrzeni zaotrzewnowej.

Objawy kliniczne. Choroba rozpoczyna się silnymi bólami w nadbrzuszu, które rzadko promieniują pod prawy łuk żebrowy. Bóle są stałe i z wolna nasilają się, w 25% przypad­ków spotyka się żółtaczkę lub stany podżółtaczkowe. Wystę­pują uporczywe wymioty treścią pokarmową, żółciową, w póź­niejszym okresie kałową. Dochodzi do zatrzymania gazów i stol­ca. Ciepłota ciała może być podniesiona do 38?39°C lub w cięż­kich przypadkach prawidłowa. Tętno jest przyspieszone do 120/min. Leukocytoza jest wysoka. Brzuch jest silnie wzdęty, stwierdza się rozlaną żywą bolesność całego brzucha, najżywszą w prawym podżebrzu. Objaw Blumberga jest wyraźnie dodatni. Obrona mięśniowa nie zawsze występuje. Ruchy robaczkowe jelit zwykle są niesłyszalne. Badaniem przez odbytnicę stwier­dza się żywą bolesność zatoki odbytniczej.

Przebieg zapalenia żółciowego otrzewnej bez przedziurawie­nia jest nieco wolniejszy niż w innych zapaleniach otrzewnej z przedziurawieniem.

Rozpoznanie przed operacją jest trudne i nie zmienia postę­powania, zwykle rozpoznaje się przedziurawienie pęcherzyka żółciowego, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, ostre za­palenie trzustki. Dokładne rozpoznanie ustala się dopiero w cza­sie operacji, na podstawie zmian makroskopowych i badania histopatologicznego ściany pęcherzyka.

Leczenie jest wyłącznie operacyjne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.