KRWAWIENIE W PÓŹNEJ CIĄŻY

Krwawienia maciczne w drugiej połowie ciąży stwarzają dla matki i dziecka zagrożenie życia i niezależnie od sytuacji chi­rurgicznej wymagają szybkiej decyzji i natychmiastowego le­czenia. Łożysko przodujące i przedwczesne, odklejenie łożyska prawidłowo usadowionego zmuszają do interwencji położniczej, polegającej na opróżnieniu jamy macicy w celu wstrzymania krwotoku bez względu na sytuację chirurgiczną. W tej ciężkiej patologii położniczej śmiertelność okołoporodowa matek jest jeszcze dzisiaj znaczna i zrozumiałe jest, że jeżeli tego typu komplikacje wystąpią w okresie pooperacyjnym, tylko wyjątko­wo silny ustrój może takie powikłania położnicze przetrzymać i to przy energicznej postawie lekarzy.

Objawy. Łożysko przodujące manifestuje się krwawieniem z macicy na zewnątrz przy zachowanym zwykle pęcherzu płodo­wym i nie jest trudne do rozpoznania dla lekarza nieginekologa. Charakterystyczne dla łożyska przodującego jest to, że krwa­wienie przychodzi nagle i zazwyczaj niespodziewanie ustaje. Ten okres przed wystąpieniem następnego krwawienia daje szansę na intensywne leczenie chirurgiczne choroby zasadniczej i rów­nocześnie na doprowadzenie ciężarnej do stanu, w którym opróż­nienie jamy macicy będzie mniej ryzykowne. W łożysku przo­dującym centralnym, w którym krwawienie może być masywne, takich szans nie ma i należy interweniować natychmiast.

Przedwczesne odklejenie łożyska prawidłowo usadowionego może nastręczać trudności rozpoznawcze. Krwawienie na zew­nątrz może być znikome, natomiast pojawiają się objawy krwo­toku wewnętrznego (krwotok do jamy macicy). Macica ulega powiększeniu, co może ujść uwagi lekarza, ale objawy wstrzą­su krwotocznego są wyraźne, proporcjonalne do ilości i szyb­kości utraconej krwi. Macica staje się napięta i bolesna na do­tyk. Te zasadnicze i rzucające się w oczy objawy mogą być trud­ne do uchwycenia we wczesnym okresie pooperacyjnym, tzn. po laparotomii wykonanej z przyczyn chirurgicznych. Przedwczesne odklejenie łożyska prawidłowo usadowionego jest łatwiejsze do rozpoznania, jeśli się pamięta o urazie operacyjnym, trudniejsze natomiast, jeśli etiologicznie jest związane z zatruciem ciążo­wym, nadciśnieniem tętniczym i chorobami nerek.

Krwawienie z macicy może pojawić się wraz z rozpoczynają­cym się porodem, w niekorzystnym okresie pooperacyjnym. Do­kładne badanie położnicze jednak wyłączy możliwość łożyska przodującego czy udaru macicy, a zespół lekarzy będzie miał trudne zadanie oceny szans porodu drogami naturalnymi i decy­zji czy rozwiązanie cięciem cesarskim będzie raczej bezpieczniej­sze.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.