Zmiany krzepliwości krwi ciężarnych i położnic

Stan fizjologicznej nadkrzepliwości. W okresie ciąży docho­dzi do wzrostu poziomu fibrynogenu z 200?400 mg do 500? 600 mg w 100 ml osocza i niektórych czynników krzepnięcia, co stwarza stan fizjologicznej nadkrzepliwości. W związku ze zwięk­szoną lepkością krwi, uszkodzeniem ścian naczyń na tle opera­cyjnym lub zapalnym oraz zwolnieniem prądu krwi w okresie pooperacyjnego bezruchu, występuje u ciężarnych i położnic szczególna skłonność do powstawania zakrzepicy w miednicy mniejszej, a co za tym idzie, do powikłań zatorowych.

Zespół żyły głównej dolnej, czyli zespól niedociśnienia w po­łożnictwie. Dla chirurga operującego kobietę w późnej ciąży praktycznie ważny jest tzw. zespół żyły głównej dolnej, czyli zespół niedociśnienia (?supine hypotensiive syndrome”). W uło­żeniu na plecach u ciężarnej lub rodzącej może nastąpić ucisk żyły głównej dolnej i częściowe, rzadziej całkowite zahamowa­nie dopływu krwi żylnej do prawego przedsionka. Objawy mniej łub bardziej ciężkiej zapaści mijają prawie natychmiast po zmia­nie pozycji ciała. Znajomość tego zespołu jest dla chirurga istotna. Nagłą zapaść w pozycji Trendelenburga przed lub w cza­sie laparotomii zwykło się wiązać z niewłaściwym podaniem środków znieczulających lub niewydolnością kory nadnerczy, tymczasem zmiana pozycji lub uniesienie ręką w czasie zabiegu operacyjnego ciężarnej macicy w celu zniesienia ucisku na żyłę główną dolną wystarczy, by groźne objawy zespołu minęły. Zespół niedociśnienia w ułożeniu na wznak dobrze jest znany lekarzom pracującym na sali porodowej, którzy przy pierwszych niespodziewanych objawach przyspieszenia tętna, nagłego osła­bienia i zblednięcia szybko zmieniają pozycję rodzącej i przez położenie jej na boku zapobiegają wystąpieniu rozwiniętej, cięż­kiej zapaści naczyniowej. Nagłe zejście śmiertelne nie wyja­śnione sekcyjnie może być przyczynowo związane z nie rozpo­znanym zespołem niedociśnienia. Zespół niedociśnienia z ucisku mechanicznego żyły przez ciężarną macicę związany jest wy­łącznie z porodem lub wyjątkowo z późną ciążą. Znany pod tą samą nazwą zespół żyły głównej dolnej w chirurgii naczyniowej dotyczy całej populacji, a nie tylko kobiet w ciąży i jest na­stępstwem powolnego narastania zakrzepu, aż do zamknięcia żyły włącznie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.