Antykoncepcja po stosunku

W tzw. bezpiecznym okresie przy natural­nej metodzie antykoncepcji, w regularnym 28-dniowym cyklu miesięcznym, powinno się unikać stosunków między 9 a 16 dniem. Me­toda ta nie wymaga żadnych zabiegów, nie wywołuje objawów ubocznych i rozkłada od­powiedzialność za macierzyństwo na obojga partnerów. Jednak ten sposób zapobiegania ciąży jest trudny do stosowania, szczególnie u osób młodych, które często mają nieregu­larne cykle i muszą wystrzegać się stosunków przez dłuższy czas lub stosować inne środki zabezpieczające. Metoda ta może mieć jed­nak znaczenie poznawcze dla młodej kobiety, która powinna poznać objawy nadchodzącej owulacji takie jak: zachowanie się śluzu szyj­kowego i podstawowa temperatura ciała.

Jeżeli dojdzie do stosunku płciowego bez zabezpieczenia, istnieje możliwość zapobie­gania ciąży przez podanie tabletki zawiera­jącej 100 mg etinyloestradiolu, dwukrotnie co 12 godzin przed upływem 72 godz. od sto­sunku. Aby zapobiec zagnieżdżeniu się jaja, należy w ciągu tygodnia od zbliżenia, w cza­sie którego mogło dojść do zapłodnienia, za­łożyć spiralę wewnątrzmaciczną.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.