Brak krwawienia miesięcznego

Oligomenorrhea, czyli rzadkie miesiączki (przerwy dłuższe niż 42 dni) i wtórny brak krwawienia miesięcznego (przerwy dłuższe niż 1-2 lata) są częstymi zjawiskami towarzy­szącymi dojrzewaniu. Przyczyny tych zabu­rzeń mogą być zlokalizowane w podwzgórzu, przysadce, jajniku lub macicy. Inne zaburze­nia hormonalne lub choroby ogólnoustrojowe mogą także prowadzić do wtórnego braku miesiączki.

Jeżeli wcześniej krwawienia miesięczne były prawidłowe, a następnie całkowicie ustały, poza testem ciążowym i bada­niem ginekologicznym można przeprowadzić wstępne badania endokrynologiczne takie jak ocena FSH, LH, PRL i estradiolu w su­rowicy krwi. Badanie wykazujące mniejszą macicę i atrofię błony śluzowej pochwy może dać doświadczonemu ginekologowi prawie takie same informacje jak pomiar poziomu estradiolu. Powinniśmy ocenić również czyn­ność tarczycy poprzez zbadanie stężenia ty- reotropiny (TSH) i tyrokśyny (T4).

Jeżeli stwierdzamy podwyższony poziom prolajityny, przeprowadzamy dalsze badania takie jak neuroradiologiczna i czynnościowa ocena hormonalna przysadki. Badania te po­winny być wykonywane przez specjalistów.

Przypadki braku krwawienia z powodu zaburzeń w podwzgórzu, przysadce, jajni­kach lub macicy są zwykle klasyfikowane tak jak w poniższej tabeli.

Niewydolność lub inna niedomoga funk­cji osi podwzgórzowo-przysadkowej jest w 95 przypadkach na 100 przyczyną wtórnego krwawienia miesięcznego. Niewielkie zabu­rzenia występują często w różnych stanach stresowych, np. kiedy młodzi ludzie opu­szczają dom lub są w długiej podróży zagra­nicznej. Innymi przyczynami są: lęki, wysi­łek fizyczny lub niekontrolowane odchudza­nie się. U młodych kobiet czynne uprawia­nie sportu lub innych ćwiczeń fizycznych,

Dokładnie nie wiemy jednak w jaki sposób ilość tłuszczu wpływa na układ hormonalny. Trening fizyczny i stres z innych przyczyn zwiększa poziom krążących beta-endorfin.

Pacjentka z zaburzoną czynnością ukła­du podwzgórzowo-przysadkowego nie wy­maga leczenia farmakologicznego. Wystar­czy czekanie na spontaniczne wystąpienie miesiączki. Dziewczynce zaleca się zwiększe­nie wagi ciała i rezygnację z wyczerpujących ćwiczeń fizycznych. Kiedy jednak niewydol­ność osi podwzgórze-przysadka wiedzie do obwodowego obniżenia poziomu estradiolu leczymy substytucyjnie np. tabletkami an­tykoncepcyjnymi o profilu estrogenowym.

Niewydolność jajników może również wy­stąpić po infekcji wirusowej lub po lecze­niu cytostatykami. Te pacjentki wymagają kuracji hormonalnej. Niedobór estrogenów może prowadzić do zaburzeń metabolicz­nych, które zwiększają ryzyko kruchości lub miażdżycy naczyń. Braki estrogenów nie­kiedy powodują także zanik błony śluzowej i objawy miejscowe takie jak zapalenie po­chwy i dróg moczowych po stosunku.

Produkcja prolaktyny przysadkowej mo­że być zbyt wysoka z powodu gruczolaka lub mikrogruczolaka. Mikrogruczolaki w począt­kowym stadium leczymy bromokryptyną. W przypadkach gdy guz jest duży lub gwał­townie rośnie, wymagane jest leczenie chi­rurgiczne.

takich jak balet czy taniec nowoczesny może często prowadzić do zaniku miesiączki. Rów­nież anorexia nervosa (psychiczny brak łak­nienia) predysponuje do zatrzymania krwa­wienia.

Niewydolność osi podwzgórzowo-przysadkowej może być spowodowana przez stres lub niską zawartość tłuszczu w organizmie.


Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.