Ciąża u młodocianych

Aktywność seksualna wśród nastolatków gwałtownie wzrosła od lat 60-tych i według ostatnich doniesień około połowa szesnasto­latek rozpoczyna już życie płciowe. Najczę­ściej pierwszy stosunek odbywa się bez ja­kiejkolwiek kontroli i zabezpieczenia. Zaj­ście w ciążę wywołuje wówczas poważne kon­sekwencje natury medycznej, socjologicznej i psychologicznej.

Jeżeli młoda dziewczyna zdecyduje się utrzymać ciążę jest bardziej, niż kobieta do­rosła narażona na takie powikłania jak EPH-gestoza, anemia, zespół opóźnionego doj­rzewania płodu, porody przedwczesne. Czę­ściej również występują powikłania około­porodowe, a co za tym idzie porody zabie­gowe i operacyjne. Jednakże wielu tym pro­blemom można zapobiec przez dobrą opiekę przed- i okołoporodową.

Największym problemem ciąży u młodo­cianych nie jest jednak jej aspekt medyczny, lecz psychologiczno-socjalny. Jeżeli dziew­czyna zdecyduje się donosić ciążę będzie to miało wpływ na jej przyszłą edukację i pracę. Badania naukowe wykazały, że ko­biety które urodziły pierwsze dziecko przed 17 rokiem życia mają niższe wykształcenie, są częściej bezrobotne i mają gorzej płatną pracę. Częściej też żyją w separacji, niż star­sze matki. Konsekwencje ciąży ponosi rów­nież partner, co podobnie odbija się na jego życiu.

Nastolatki, które zaszły w ciążę, czę­ściej dokonują jej przerwania, niż kobiety dojrzałe. Obecne metody z przedoperacyjnym rozszerzeniem szyjki prostaglandynami zmniejszają ryzyko zabiegu. Jednakże z dru­giej strony aborcja zawsze powoduje urazy psychiczne i moralne, które trwają przez dłuższy czas.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.