Edukacja seksualna

Nauczycielowi w szkole może być czasami trudno mówić o różnych sprawach związa­nych z seksem. Bardzo przydatna jest wów­czas fachowa pomoc lekarza, który wspólnie z nauczycielem poprowadzi lekcję. Gineko­log mówi bowiem o tych sprawach bez za­kłopotania oraz ma większą i bardziej pro­fesjonalną wiedzę na tematy ginekologiczne i seksuologiczne.

Szczególnie dobrym tematem do takiej współpracy będzie wytłumaczenie przez le­karza i nauczyciela fizycznych zmian za­chodzących podczas stosunku płciowego. oraz omawianie technik seksualnych. Ist­nieje wciąż duża ignorancja na temat róż­nic poszczególnych faz doświadczeń seksual­nych u kobiety i mężczyzny. Nauczanie po­winno wyjaśnić fizjologiczne zmiany zacho­dzące u kobiety podczas stosunku, takie jak faza podniecenia, faza plateau, orgazm i faza ustępowania podniecenia.

Młodzież powinna także nauczyć się roz­mawiać ze sobą o sprawach seksu i po­znać skutki współżycia płciowego. Lekcja stanie się bardziej wiarygodna, jeżeli bę­dzie wspólną dyskusją lekarza z młodzieżą. Młodzi ludzie powinni być również poin­formowani, gdzie i u kogo, mogą zasięgać porad dotyczących problemów ginekologicz­nych i seksuologicznych.

Prawdopodobnie najważniejszym składni­kiem edukacji seksualnej są psychologiczne, socjalne i emocjonalne oddziaływania mię­dzy kobietą i mężczyzną. Lekcje będą bar­dziej cenne, jeżeli dyskusja będzie odbywać się w małych grupach. Mówiąc krótko wszy­scy ludzie powinni nauczyć się jak okazy­wać uczucie i opiekować się sobą wzajemnie. Uczucie nie powinno rozpoczynać się i koń­czyć bez zdawania sobie sprawy o odczuciach drugiej osoby.

Kiedy edukacja seksualna dojdzie do fi­lozoficznego spojrzenia na życie i problemy etyczne, wskazane jest zaangażowanie do­datkowych osób, takich jak psycholog, socjo­log, czy nauczyciel religii, którzy rozszerzą wiedzę na ten temat.

W gabinecie ginekologii wieku rozwojo­wego lekarz poświęca dużą część swojej pracy na indywidualne wskazówki, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby tworzyć grupy nau­czania, szczególnie wtedy, gdy lekarz stwier­dza, że edukacja w szkołach jest niewystar­czająca.

Ważne zadanie w edukacji seksualnej swo­ich dzieci mają również rodzice. Dorośli nie powinni nigdy unikać rozmowy, kiedy mło­dzi ludzie chcą mówić otwarcie o tych bar­dzo osobistych sprawach. Młodzież powinna nauczyć się wybierać i osądzać informacje, jakie spotyka w gazetach, radiu i telewizji.

Istnieje duże zapotrzebowanie na popu­larną wiedzę medyczną z zakresu ginekolo­gii wieku rozwojowego i być może książka ta spełni to zadanie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.