Nowotwory

Nowotwory narządu rodnego występują rzadko u młodych kobiet. W przypadku, kiedy podejrzewamy chorobę nowotworową pacjentka winna być skierowana do gineko­loga specjalisty.

O guzach hormonalnie czynnych wspo­mniałem w rozdziałach ?Przedwczesne i opóźnione dojrzewanie płciowe”, ?Hirsutyzm i trądzik”, a o guzach piersi w rozdziale ?Problemy gruczołów piersiowych”.

Złośliwe guzy jajnika występują rzadko u młodocianych, jednakże czasami możemy spotkać dysgerminoma (rozrodczak). Jest to forma nowotworu rozwijająca się z komó­rek zawiązka, z których później powstają ko­mórki rozrodcze. Leczenie jest głównie ope­racyjne.

Spośród guzów łagodnych jajnika poja­wiających się w młodym wieku należy wy­mienić torbiele skórzaste (dermoidalne). Są one zbudowane z mieszanych komórek po­chodzenia embrionalnego. Często nie dają one żadnych objawów, lecz czasami mogą ulegać skręceniu. Najczęściej torbiel dermoidalna jest wykrywana podczas pierw­szego badania ginekologicznego. W badaniu stwierdzamy twardy opór w linii pośrodkowej ciała przed macicą. Glizy torbielowate jajnika mogą mieć również charakter torbieli pseudośluzowej i gruczolakosurowiczej.

Złośliwe nowotwory jajnika u młodych ko­biet występują rzadko, lecz powinny być wcześnie rozpoznane i radykalnie opero­wane.

Inwazyjny rak szyjki macicy najczęściej występuje między 30-50 rokiem życia, pod­czas gdy jego niedokuczliwe objawy po­jawiają się już między 25-35 rokiem ży­cia. Metaplastyczne zmiany nabłonka części pochwowej szyjki macicy występują razem z rozpoczęciem produkcji estrogenów.

U kobiet prowadzanych aktywne życie płciowe patologiczne zmiany w obrazie cy­tologicznym mogą wystąpić już w końcu okresu dojrzewania.

Występowanie zaburzeń w rozmazie cy­tologicznym zwiększa się u młodych kobiet, które przebyły zakażenie wirusem brodawczaka. Niepokojące są doniesienia sugeru­jące, że wewnątrz nabłonkowe stadium roz­woju procesu metaplastycznego u tych pa­cjentek trwa krócej i daje gorszą prognozę niż u kobiet starszych. Zjawisko to tłumaczy się w ten sposób, że u młodocianych pacjen­tek komórki nabłonka szyjki są mniej doj­rzałe, co stanowi najlepsze podłoże do roz­woju wirusa brodawczaka.

Palenie tytoniu zarówno u kobiet jak i mężczyzn jest czynnikiem sprzyjającym rozwojowi raka szyjki ponieważ stwier­dzono występowanie substancji kancerogen­nych w wydzielinie z napletka i szyjki macicy u palaczy.

Mimo, że zaawansowane zmiany neoplazmatyczne szyjki macicy występują rzadko u młodych pacjentek, rutynowy skrining cy­tologiczny powinien być przeprowadzony już przed 20 rokiem życia, szczególnie u kobiet, u których występuje ectopia nabłonka gru­czołowego na tarczy części pochwowej i u pa­cjentek z przebytą lub aktualną infekcją spo­wodowaną wirusem brodawczaka (HPV).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.