Problemy gruczołów piersiowych

W klinice ginekologii wieku rozwojowego często mamy do czynienia z dziewczynkami szukającymi porady w związku ze zmia­nami w gruczołach piersiowych. Dodatkowe brodawki sutkowe lub dodatkowe gruczoły piersiowe, które pojawiają się równocześnie z normalnym rozwojem sutków nie wyma­gają żadnego działania oprócz poprawienia pacjentce samopoczucia.

Asymetryczny rozwój oraz tkliwość pod­czas pierwszej fazy rozwojowej i przed mie­siączką mogą także budzić niepokój dziew­czyny. Również w tych przypadkach rola le­karza sprowadza się do poprawy jej samopo­czucia.

Niektóre pacjentki szukają porady z po­wodu zbyt małych piersi, lecz nie jest to ar­gument do racjonalnego i konkretnego lecze­nia.

Zbyt duże natomiast piersi wymagają cza­sami interwencji chirurgicznej. Mogą one być niekiedy tak ciężkie, że powodują zaburzenia postawy lub utrudniają uprawianie sportu. W tych przypadkach wskazana jest operacja plastyczna.

Zabiegów takich nie powinno się jednak przeprowadzać dopóki piersi nie są w pełni rozwinięte.

Złośliwe guzy piersi należą do rzadkości u kobiet przed 20 rokiem życia. Mogą jed­nak pojawiać się gruczolako-włókniaki. Palpacyjne badanie, wykazujące opór w sutku, może być wskazaniem do punkcji cienko igłowej i oceny cytologicznej. Nie należy jed­nak u młodych kobiet przeprowadzać mammografii, z wyjątkiem ewidentnych wskazań; badanie to zawiera bowiem pewną dawkę promieniowania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.