Problemy seksualne

Problemy natury seksualnej i obawa, że współżycie nie będzie satysfakcjonujące .są często przyczyną wizyty u ginekologa dziecięcego, chociaż pacjenci rzadko mówią o tym otwarcie. Doświadczony lekarz intu­icyjnie wyczuwa kiedy te problemy mają miejsce i ukierunkowuje wywiad za pomocą kilku pytań starając się uzyskać zaufanie pa­cjentki. Odpowiedni dobór słów, bardziej niż w innych przypadkach, powinien być natu­ralny i odpowiedni do sytuacji. Zbyt entu­zjastyczne, liberalne i ośmielające nastawie­nie do pacjenta powinno być bardzo umiar­kowane w czasie pierwszej wizyty.

Częstym powodem wizyty jest obawa pa­cjentki o swoje warunki anatomiczne. Może ona myśleć, że wargi sromowe mniejsze są zbyt duże bądź zbyt małe, że błona dziewi­cza jest masywna i że wejście do pochwy zbyt wąskie. W czasie badania prawie za­wsze stwierdzamy prawidłowy rozwój anato­miczny, co można zademonstrować pacjentce przy pomocy lustra. Zwykle wtedy wątpli­wości pacjentki znikają.

Rzadko zdarza się, że wargi sromowe mniejsze są tak duże, że przeszkadzają w cza­sie zmiany tamponu lub w czasie stosunku, co można zlikwidować drogą zabiegu pla­stycznego. Bardzo niepodatna błona dziewi­cza może także być zoperowana przez chirur­giczne nacięcie, ale często dziewczyna z chło­pakiem mogą sami rozwikłać ten problem przez proste instrukcje i zachęty.

Wąskie wejście do pochwy z tendencją do pochwicy (vaginismus) tzn. mimowolnego zaciskania wejścia do pochwy przy próbie stosunku może być skutecznie wyleczone je­żeli dziewczyna (możliwie razem z partne­rem) otrzyma szczegółowe wskazówki.

Prostą i skuteczną metodą są ćwiczenia, które dziewczyna może przeprowadzać sama poprzez wprowadzanie do pochwy jednego a potem kilku palców umoczonych w sub­stancjach oleistych lub kremach. Kiedy pa­cjentka wprowadza dwa lub trzy palce może podjąć próbę współżycia. Partner powinien tylko próbować wprowadzić członek, aby za­pobiec ryzyku bardziej poważnych uprze­dzeń. Jeżeli objawy pochwicy są bardzo nasi­lone i podejrzewa się podłoże psychologiczne powinno się skierować pacjentkę do seksuo­loga i psychiatry.

Wiele młodych kobiet skarży się na brak satysfakcji i zadowolenia ze swojego życia seksualnego. Bardzo często ogranicza się ono tylko do stosunku płciowego, a zapo­mina o całym Ars amandi. Zarówno chło­pak jak i dziewczyna mają często niewielkie pojęcie o anatomii. Najlepiej, jeżeli dziew­czyna sama zacznie poznawać swoje ciało, w ciszy i spokoju zacznie się onanizować i odkrywać w ten sposób swoją wrażliwość. Wówczas jest łatwiej wyjaśnić chłopcu co sprawia jej satysfakcję. Techniki stosunków są także w wielu przypadkach prymitywne. Młodej i niedoświadczonej kobiecie pozycja klasyczna sprawia często sporo bólu. Dziew­czyna nie może bowiem przeciwstawić się ru­chom i wadze swego partnera. W tej po­zycji młody mężczyzna w wielu przypad­kach osiąga orgazm stosunkowo wcześnie. Kobieta natomiast wymaga więcej czasu. Odpowiednią pozycją dla młodych i nie­doświadczonych par jest pozycja odwrotna, kiedy kobieta leży na mężczyźnie. Dochodzi wtedy do intensywnego pocierania okolicy łechtaczki przez spojenie łonowe chłopaka. W ten sposób dziewczyna ma także wpływ na ruchy frykcyjne i może wcześniej osiągnąć orgazm.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.