Przedwczesne i opóźnione dojrzewanie płciowe

Pierwsze krwawienie miesięczne nie po­winno pojawić się wcześniej niż przed dzie­siątym i nie później niż po 16 roku ży­cia. W fizjologicznym procesie dojrzewa­nia uważa się również, że pokwitaniowy skok wzrostu nie może wystąpić przed 9,5 i nie później niż 14,5. Drugie stadium roz­woju piersi i owłosienia łonowego ma miej­sce między 8,5 i 12,5 laty. Różnica roku w górę lub w dół może być przyjęta, je­żeli dojrzewanie u matki przebiegało w po­dobny sposób. Zwykle pierwsza miesiączka występuje w ciągu 5 lat od pojawienia się pierwszych somatycznych zmian pokwita­nia. Przedwczesne i opóźnione pokwitanie płciowe (pubertas praecox i pubertas tarda) występuje bardzo rzadko. Jednak przypadki te pojawiają się w obserwacji klinicznej, ale obecnie mogą być diagnozowane i skutecznie leczone.

Przedwczesne dojrzewanie płciowe

Cechy pokwitania, pojawiające się przed 9-tym rokiem życia, są w większości przy­padków spowodowane zaburzeniami osi pod- wzgórze-przysadka, powodującymi zwięk­szone wydzielanie gonadotropin. Pokwita­nie u tych pacjentek przebiega prawidłowo, tylko rozpoczyna się wcześniej. Te przy­padki zwane są ?prawdziwym” przedwcze­snym dojrzewaniem płciowym.

Zbyt wczesne pokwitanie może być także spowodowane zaburzeniami czynności jajni­ków i nadnerczy, dających zwiększone wy­dzielanie estrogenów lub androgenów. Te przypadki zwane są ?rzekomym” przedwcze­snym dojrzewaniem płciowym. Przypadki z pierwotnym zwiększonym wydzielaniem estrogenów nie mogą być odróżnione od ?prawdziwego” przedwczesnego dojrzewania płciowego w normalnym badaniu fizykal­nym bez badań dodatkowych. Natomiast pa­cjentki z podwyższonym poziomem androge­nów często mają objawy maskulinizacji takie jak trądzik lub męski typ owłosienia, niższy głos i przerośniętą łechtaczkę – co może su­gerować rozpoznanie już na podstawie ob­razu klinicznego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.