Zmiany hormonalne podczas pokwitania

Niewielkie ilości estrogenów produkowane w dzieciństwie hamują uwalnianie gonado­tropin. Jajniki w tym okresie życia dziew­czynki są tylko minimalnie czynne i dowie­dziono doświadczalnie, że słabo reagują na egzogenne LH i FSH.

Pierwszą hormonalną oznaką rozpoczęcia pokwitania jest zwiększone i pulsacyjne wy­dzielanie GnRH, głównie w nocy. Prowa­dzi to do zwiększonego wydzielania z przy­sadki mózgowej FSH i w mniejszych ilościach LH. W miarę rozwoju pokwitania docho­dzi do stopniowego dojrzewania podwzgórza, przysadki i jajników, a w osi podwzgórze- -przysadka-jajnik istnieje tylko mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego. Niskie po­ziomy estrogenów w obwodowym układzie krwionośnym powodują wzrost GnRH, co zwiększa uwalnianie FSH i LH. W tym cza­sie pęcherzyki jajnikowe stają się coraz bar­dziej wrażliwe na stymulację przez gonadotropiny i mogą odpowiedzieć zwiększoną produkcją estrogenów. W momencie osią­gnięcia pełnej dojrzałości podwzgórza do­chodzi do powstania dodatniego sprzężenia zwrotnego, a wysokie stężenia estrogenów stymulują wydzielanie gonadotropin i owulację. Jednak w związku ze stopniowym doj­rzewaniem układu hormonalnego, w ciągu roku po pierwszej miesiączce, nie wszystkie cykle mogą być owulacyjne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.