Niedobór wody i elektrolitów

W ostrych chorobach chirurgicznych oraz w następstwie ura­zów najczęściej ma się do czynienia z mieszanym niedoborem wody i elektrolitów, przede wszystkim sodu, potasu i chlorków. Równie ważne są zaburzenia przepływu tkankowego i zaburze­nia w mikrokrążeniu, które są przyczyną trudnych do leczenia metabolicznych następstw odwodnienia. Niedobór wody zawsze pociąga za sobą zaburzenia w stężeniu elektrolitów, co stwarza niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań w czasie operacji i w okresie pooperacyjnym.

Podejrzewając u ciężarnej niedobór wody i soli na podstawie objawów klinicznych i badań laboratoryjnych należy zawsze pamiętać o fizjologicznej retencji wody i soli w ciąży oraz zwiększonej objętości krwi krążącej. Tym samym, jeśli na sku­tek choroby chirurgicznej ciężarnej występują kliniczne objawy odwodnienia ? potwierdzone badaniami laboratoryjnymi ? nie­dobór wody i soli jest zwykle większy niż to wynika z obliczeń i stanu ogólnego. Uzupełnianie niedoboru wody i elektrolitów należy prowadzić planowo i nie przekraczać podczas pierwszej doby dawki 5 litrów płynu. Wyrównywanie niedoboru elektro­litów powinno się prowadzić pod kontrolą jonogramu. Bardzo przydatne dla rozpoznania niedoboru wody i elektrolitów w co­dziennej praktyce są dane uzyskane na podstawie wywiadów i cech klinicznych, które wraz z prostymi badaniami laboratoryj­nymi pozwalają na ocenę i wyrównanie zaburzeń.

U chorych chirurgicznych do kwasicy lub alkalozy dochodzi w zależności od charakteru traconych jopów. Utrata soków za­sadowych w niedrożności jelit, przetoce jelitowej lub trzustko­wej doprowadza do kwasicy metabolicznej. Alkaloza metabolicz­na jest następstwem utraty anionów z powodu wymiotów, bie­gunek lub stosowania środków farmakologicznych (moczopęd­nych, sterydów) albo nadmiaru kationów pod wpływem leczenia związkami zasadowymi. Przyczyną trudności, jakie stawia roz­poznanie i kontrolowanie zaburzeń gospodarki kwasowo-zasado­wej jest istniejąca i uważana za fizjologiczną w ciąży alkaloza oddechowa. Alkaloza oddechowa najwyraźniej zaznaczona
w III trymestrze ciąży ma charakter bardziej lub mniej wyrów­nany i jest spowodowana hiperwentylacją pochodzenia hormo­nalnego. Długotrwała kompensacja alkalozy oddechowej prowa­dzi do osłabienia mechanizmów wyrównawczych, a w sytuacji, kiedy dołączają się dodatkowe zaburzenia równowagi kwasowo- -zasadowej, szybciej pojawia się kwasica metaboliczna. Rozpo­znanie i postępowanie powinno oprzeć się na wynikach pomia­rów gazometrycznych we krwi tętniczej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.